All
Актуални новини [40]
Събития [0]
ПФСК "Черноморец Бургас" АД затънал с 30.5 млн., създават нова комисия
18.11.2015 Жоро

Влошеното имуществено и финансово състояние на ПФСК "Черноморец Бургас" АД и вземането на незабавни мерки за защита интереса и собствеността на Община Бургас се сочи като мотив за изграждане на временна комисия за състоянието на дружеството.

Такава комисия имаше и в предходния мандат на ОбС. Тя установи, че дружеството има 30.5 млн. лв. задължения. До момента обаче не е ясно кога са възникнали те, кога е падежът им на плащане, кой и на какво правно основание е подписал документните, задължаващи дружество. Комисията не е установила всичко това, тъй като прокуристът на ПФСК отказа достъп до документацията под предлог, че Комисията не е изрично упълномощена от ОбС. 

Въпреки това тя свика Общо събрание, каквото не беше провеждано с години. На  това събрание се яви упълномощен представител на трето лица - търговско дружество "Спортс Пропърти мениджмънт" АД, като заложен кредитор и  държател на 
акциите на акционера "Петрол Холдинг" АД. Същият депозира договор за залог на акциите от 5.11.2013 г. и джиросано в негова полза временно удостоверение. От договора и удостоверението става ясно, че това дружество упражнява правото на глас до размер 2 500 436 броя поименни акции.

Пълномощникът на дружеството - заложен кредитор адв. Красимир Коев, гласува "против" предложените от Община Бургас решения за изменение Устава на дружеството, увеличение на капитала му със записване нови акции в общината и за промяна състава на Съвета на директорите, с предложени от общината членове.

При това положение дружеството остава със стария Устав и Съвет на директорите. По този начин пък не се очертават никакви перспективи за излизане от кризата. 

Именно затова се налага свикване на нова комисия, която да проучи в детайли текущото положение на дружеството и да излезе с конкретни предложения.

Общинският съветник Константин Бачийски предлага създаване на 7-членна комисия по проблема. Той предлага ОбС да упълномощи нея и отделни нейни членове като представители на общината, които да получат достъп да информация на дружеството, с цел проучване на актуалното му състояние. Освен това комисията трябва да прецени начина на упражняване правата и задълженията на Община Бургас и да осигури текущата дейност на дружеството. На комисията трябва да се възложи да води преговори с акционери и кредитори на дружеството, включително заложени държатели на акциите. Една от най-важните задачи на комисията е възстановяване собствеността на общината върху имотите, с които е извършена апортна вноска и евентуално придобиване на контрол и собственост върху капитала на дружеството. 

Срокът, в който комисията трябва да направи всичко това, е една година.